Projektbeskrivelse

Baggrund

De fleste fødsler i Danmark foregår med hjælp fra en jordemoder, uden at læger eller andre fagpersoner er indblandet. I nogle tilfælde må fødselslæger hjælpe til i et tværfagligt team, hvis der opstår en akut situation. Det kan være en udfordring at arbejde i akutte teams, da teamets sammensætning varierer fra vagt til vagt.

Vellykket håndtering af akutte hændelser på fødegangen kræver en hurtig og koordineret indsats fra personalet, og en forudsætning for dette er, at hver enkelt er godt uddannet. Vi har igennem flere år regelmæssigt trænet komplicerede fødsler i øvelsessituationer. Derudover er debriefing en anerkendt metode til at vedligeholde og forbedre fremtidige præstationer. Forskning har vist, at anvendelsen af video optagelse til at gennemgå egen præstation, i en efterfølgende debriefing kan forbedre et teams håndtering af akutte situationer. Video debriefing benyttes inden for flere akut specialer, men er endnu ikke anvendt på fødegangen.

I forskningsprojektet TeamOBS Debriefing vil vi videofilme situationer med akut blødning opstået efter fødslen og benytte disse videooptagelser i team debriefinger. Vi håber med dette projekt at opnå vigtig viden, som kan føre til en forbedret behandling.

Læs mere

HVORDAN UDFØRES PROJEKTET

En lille andel af de fødende (5-6 %) vil opleve, at der efter fødslen opstår blødning, hvor der er behov for involvering af andre jordemødre, læger og social- og sundhedsassistenter i et behandlerteam. Når en fødselslæge bliver tilkaldt akut til en fødestue i forbindelse med akut blødning opstået efter fødslen, vil videooptagelse finde sted. Videooptagelsen har fokus på personalets teamsamarbejde og ikke på patienten.

Før optagelsen kan hentes og indgå i projektet, kræves der mundtligt og skriftligt samtykke fra alle personer på videooptagelsen. Videooptagelse vil finde sted på fødestuer på Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital Skejby. I projektet indgår videooptagelser, men ingen andre personfølsomme oplysninger, som f.eks. CPR-nummer, journaloplysninger og lignende.

Videooptagelsen vil blive anonymiseret og vil blive anvendt i en efterfølgende debriefing, når teamet skal gennemgå og analysere håndteringen af den akutte blødning og videooptagelsen vil KUN blive vist for det personale, som har været med i håndteringen af den akutte blødning samt det medlem af forskerteamet, som leder gennemgangen af forløbet. Det vil typisk dreje sig om ca 5 personer (læger, jordemødre og social- og sundheddsassistenter). Videooptagelsen vil efterfølgende blive analyseret af få personer i forskningsteamet, som er uddannet i video analyse.

Forskningen vil være baseret på optagelser og enkelte oplysninger om fødslen som samlet blødningsmængde, størrelse på barnet og antal tidligere fødsler. Disse oplyses i forbindelse med indhentelse af samtykke. Forskningen vil ikke inkludere andre personoplysninger hverken for patient eller for personalet. Det er således heller ikke muligt at få udleveret optagelser til eget brug.

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE vil forekomme optagelser af alle normalt forløbende fødsler. Det vil sige langt den største del af alle fødende vil ikke blive filmet og vil derfor heller ikke indgå i projektet.

Læs mere

Formål

1. At anvende video debriefing til at bedre håndteringen af akut blødning opstået efter fødslen samt kunne bedre omsorgen for kvinden og den pårørende.

2. At udvikle en opsætning for video debriefing på fødegangen, som er overførbar og kan anvendes på afdelingerne i fremtiden.

Læs mere

Tidsplan

Projektet starter på Regionshospitalet i Horsens og Århus Universitetshospital Skejby i efteråret 2020. Vi forventer, at de sidste deltagere kommer med senest i foråret 2023.

Forskningsprojektet forløber i to perioder. Periode 1 (efteråret 2020 til vinter 2021) vil udelukkende inkludere videoer til videoanalyse og vil ikke blive vist for andre end enkelte personer i forskningsteamet i forbindelse med analyse. Periode 2 (vinter 2021 til forår 2023) vil inkludere videoer og anvende videooptagelser i efterfølgende video debriefinger, som beskrevet ovenfor.

Resultaterne fra projektet vil kunne findes på hjemmesiden fra efterår 2023.

Læs mere

Patientinformation

Deltagerinformation

Er du gravid og skal føde på Regionshospitalet Horsens eller Aarhus Universitetshospital Skejby: Vil du under din graviditet modtage skriftlig information om projektet. Størstedelen af alle fødende får en almindelig fødsel og vil derfor ikke kunne indgå i projektet.

DU KAN DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Efter din fødsel udvikler akut blødning, der kræver hjælp fra et behandlerteam.

 • Hvis du og alle personer på videooptagelsen giver mundtlig og skriftlig samtykke til, at videooptagelsen må indgå i projektet.

DU KAN IKKE DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Er i et team, hvor du eller en af de tilstedeværende personer på videooptagelsen ikke giver samtykke til at indgå i projektet.
 • Du eller en af de tilstedeværende personer på videooptagelsen senere trækker sit samtykke tilbage.

Hyppigt stillede spørgsmål

JEG HAR IKKE FÅET INFORMATIONSPJECEN

Du har mulighed for at finde pjecen under dokumenter og erklæringer.

HVAD BETYDER PROJEKTET FOR MIG?

For de fleste fødende ingenting. Kun en lille andel af de fødende, cirka 5-9%, vil opleve akut blødning efter fødslen, hvor videooptagelse vil foregå. Sker dette, vil du blive spurgt om mundtlig og skriftlig samtykke til, at videooptagelsen må indgå i projektet.

JEG VIL GERNE DELTAGE I PROJEKTET, HVAD GØR JEG?

Hvis du oplever akut blødning efter din fødsel, vil du kunne indgå i projektet. Du vil i rolig fase blive adspurgt af personalet på fødegangen om, hvorvidt du ønsker at deltage. Det er ikke muligt at give samtykke på forhånd.

JEG VIL IKKE INDGÅ I PROJEKTET, HVAD GØR JEG?

Der vil IKKE forekomme optagelser af normalt forløbende fødsler. Hvis lægen kommer på fødestuen for simple vurderinger eller andre akutte situationer, inkluderes situationen heller ikke i projektet. Dvs. at langt størstedelen af alle fødende, ikke vil blive filmet, og heller ikke vil blive adspurgt, om de vil indgå i projektet. Hvis du skulle opleve akut blødning efter din fødsel, vil du blive adspurgt om samtykke. Hvis du ikke ønsker at indgå i projektet, slettes filmen automatisk, uden nogen får mulighed for at se den.

HVAD SKER DER, HVIS JEG INDGÅR I PROJEKTET?

Hvis du giver samtykke til at indgå i projektet, vil videooptagelsen blive hentet og gemt. Videooptagelsen vil blive anonymiseret, dvs. at dine personlige data eller informationer om de medvirkende i behandlerteamet ikke vil være tilgængelige. Videooptagelsen vil blive anvendt, når behandlerteamet skal gennemgå og analysere håndteringen af den akutte blødning. Dvs. videooptagelsen vil KUN blive vist for det personale, som har været med til at behandle dig samt det medlem af forskerteamet, som leder gennemgangen af forløbet. Det vil typisk dreje sig om ca 5 personer (læger, jordemødre og social- og sundhedsassistenter). Videoen vil efterfølgende blive analyseret af få personer i forskningsteamet, som er uddannet i video analyse. Hvis du indgår i projektet i perioden efterår 2020 til efterår 2021 vil din video udelukkende blive anvendt til video analyse og vil ikke blive vist i debriefing. Efter video analyse slettes videooptagelsen.  Videooptagelsen kan ikke udleveres til andre eller vises i andre sammenhænge. Alt optaget materiale er underlagt persondataloven og sundhedsloven med henblik på beskyttelse af de medvirkende.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE OPBEVARES VIDEOOPTAGELSEN?

Når en videooptagelse inkluderes i forskningsprojektet, opbevares den efter datatilsynets retningslinjer. Alle data opbevares anonymiseret indtil projektets afslutning i efteråret 2023.

MÅ JEG SE VIDEOEN?

Nej, videomaterialet kan ikke blive udleveret i andre sammenhænge eller set af andre end forskningsgruppen.

HVIS JEG GIVER ACCEPT TIL AT INDGÅ I PROJEKTET, KAN JEG SÅ FORTRYDE?

Ja, dit samtykke afgives i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 1 og kan trækkes tilbage indtil 1 år efter given dato. Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontakt oplysninger.

JEG ØNSKER YDERLIGERE INFORMATION

Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontaktoplysninger.

Personaleinformation

Deltagerinformation

Er du personale på Regionshospitalet Horsens eller Aarhus Universitetshospital Skejby: Vil du inden projektet starter modtage mundtlig og skriftlig information om projektet.

DU KAN DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Indgår i et akut team på fødegangen, som er involveret i en post partum blødning på minimum 1 liter.
 • Hvis du og alle personer på videooptagelsen giver mundtligt og skriftligt samtykke til, at videooptagelsen må indgå i projektet.

Dokumenter og erklæringer

Her kan du kunne finde de dokumenter og erklæringer, der benyttes i projektet

Samtykkeerklæring (dansk)

 Projectdestription (engelsk)

 Information til gravide (dansk)

Personaleinformation (dansk)

Projektet er godkendt af Datatilsynet og Juridisk afdeling i Region Midt. Projektet er desuden godkendt under fælles anmeldelse af forskningsprojekter ved Region Midt.

Projektet er anmeldt til Videnskabsetisk komite.

Hyppigt stillede spørgsmål

HVILKE SITUATIONER INKUDERES I PROJEKTET?

Selve videopoptagelsen indeholder kun oplysninger om teamsamarbejde. Øverst på samtykkeerklæringen noteres enkelte yderligere oplysninger, som tidspunkt på døgnet, samlet blødningsmængde, hvilken medicin givet og lignende. Disse oplysninger indsamles i forbindelse med indhentelse af samtykke.

HVILKE OPLYSNINGER INDGÅR?

Selve videopoptagelsen indeholder kun oplysninger om teamsamarbejde. Øverst på samtykkeerklæringen noteres enkelte yderligere oplysninger, som tidspunkt på døgnet, samlet blødningsmængde, hvilken medicin givet og lignende. Disse oplysninger indsamles i forbindelse med indhentelse af samtykke.

KAN JEG SIGE NEJ TIL PROJEKTET?

Ja, du kan oplyse, at du ikke ønsker at deltage, og så vil alle videooptagelser med dig blive slettet, uden de har været hentet eller åbnet.

HVEM SER VIDEOOPTAGELSEN?

Videooptagelsen vil blive anvendt i en efterfølgende debriefing, når teamet skal gennemgå og analysere håndteringen af post partum blødningen og videooptagelsen vil KUN blive vist for det personale, som har været med i håndteringen af den akutte hændelse. Det vil typisk dreje sig om ca 5 personer (læger, jordemødre og social- og sundhedsassistenter). Til stede vil desuden være en-to deltagere fra forskningsteamet. Du vil blive indkaldt til denne debriefing inden for 1 måned efter hændelsen har fundet sted. Videoen vil efterfølgende blive analyseret af få personer i forskningsteamet, som er uddannet i video analyse.

HVOR KAN JEG FINDE SAMTYKKEERKLÆRINGEN?

De hænger på væggen på fødestuen. Udfyldte erklæringer lægges i postkassen med navnet Projekt TEAM OBS Debriefing. Hvis du ikke kan finde en samtykkeerklæring, kan den ligeledes printes fra hjemmesiden, hvor den findes under dokumenter og erklæringer.

HVEM SKAL INDHENTE SAMTYKKE?

Jordemoder eller jordemodersupervisor indhenter samtykke fra alle på stuen samt udfylder øvrige informationer på samtykkeerklæringen.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE OPBEVARES VIDEOOPTAGELSEN?

Når en videooptagelse inkluderes i forskningsprojektet, opbevares den efter datatilsynets retningslinjer. Alle data opbevares anonymiseret indtil projektets afslutning i efteråret 2023.

HVIS JEG GIVER ACCEPT TIL AT INDGÅ I PROJEKTET, KAN JEG SÅ FORTRYDE?

Ja, samtykke til projektet afgives i henhold til person datalovens (§7), og kan trækkes tilbage i tidsrummet, indtil optagelsen er slettet.

HVORDAN KOMMER JEG TIL AT SE VIDEOEN, HVOR JEG ER MED?

Videooptagelser fra periode 1 vil ikke blive vist til det behandlende personale, og vil udelukkende blive anvendt til video analYse. Hvis du indgår i projektet i periode 2, som er interventionsperioden med video debrieifng, vil du blive indkaldt til video debriefing inden for 1 måned efter hændelsen har fundet sted. Under denne debriefing vil du sammen med behandlerteamet gennemgå videoen og analysere håndteringen af post partum blødningen.

SKAL JEG ALTID UDFYLDE SAMTYKKEERKLÆRINGEN?

Ja. Da det er vigtigt at kunne dokumentere hvor stor en del af antallet at teamdannelser, der inkluderes i projektet, og hvor mange der har været.

JEG HAR IKKE FÅET INFORMATIONPJECEN

Du har mulighed for at finde pjecen under dokumenter og erklæringer. Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemme-siden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontakt.

JEG ØNSKER YDERLIGERE INFORMATION

Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontaktoplysninger.

Nyheder

VIDEO DEBRIEFING NR 45

D. 11.04.2022

Projektet er godt i gang og vi har allerede gennemført de første 45 video debriefinger. Tak til alle, der har deltaget. Vi glæder os til at se jer til mange flere gode reflektioner omkring behandlingen af postpartum blødning og teamwork.

Læs mere

VIDEO NR 200 INKLUDERET

D. 24.08.2021

Projektet har nu inkluderet 200 videoer. Det er ved hjælp af et fantastisk personale på fødegangen på Skejby og i Horsens. En stor tak til alle fødende og pårørende, der har givet samtykke til, at deres video må indgå i projektet.

Læs mere

FORSKNINGSINTERVIEWS - PERSONALE

D. 10.08.2021

TEAM OBS projektet er i gang med forberedelserne til video debriefing, som forventes at starte op i midten af september måned 2021. I den anledning vil projektgruppen meget gerne høre personalets holdning til video debriefing. Jeres perspektiv er vigtigt for, at vi kan få det bedst mulige set-up for debriefingen. I inviteres derfor til at deltage i individuelle interviews af ca 15-20 min varighed. Interviewene foretages af Lena Rosvig og kan foregå virtuelt, over telefon (ex på vej hjem fra arbejde) eller fysisk på afdelingen. Oplysningerne fra interviewene anonymiseres. Vi er meget interesseret i alle perspektiver, så skulle du have lyst til at deltage, så tag endelig kontakt til Lena på lenahede@rm.dk eller 25399456. 

Læs mere

STATUS - VIDEO INKLUSION

D. 10.05.2021

Projektet har nu inkluderet i alt 136 videoer af teams, der behandler postpartum blødning (akut blødning efter fødslen). Det skyldes en fantastisk indsats fra personalet, at så mange videoer er blevet inkluderet. Tusinde tak til personalet for samtykker og for hjælp til at inkludere videoerne. Og tusinde tak til alle fødende og pårørende for samtykke til, at vi må inkludere videoerne i projektet til analyse.

Læs mere

NU FILMER VI I AARHUS

D. 04.12.2020

Vi er kommet godt i gang med inklusionen på fødegangen i Aarhus. D. 22. november startede projektet med at inkludere videooptagelser af blødning efter fødslen på ≥ 1 liter på Aarhus Universitetshospital. På alle 12 fødestuer er der kameraer i loftet, som aktiveres, når lægen kommer på stuen. Videooptagelsen af teamets behandling inkluderes ved samtykke fra alle til stede på stuen. Tak til personalet for en fantastisk indsats ifm. projektopstart.

Læs mere

NU FILMER VI I HORSENS

D. 20.10.2020

I dag starter projektet på fødegangen ved Regionshospitalet Horsens. Som første sygehus er Horsens nu klar til at inkludere videooptagelser af akut blødning efter fødslen på ≥ 1 liter. De 6 fødestuer er monteret med to kameraer, der optager personalets håndtering af blødningen. Kameraerne aktiveres, når lægen kommer på stuen. Ved samtykke fra alle personer på stuen, kan optagelsen downloades og indgå i projektet.

Læs mere

NU UDDELES PATIENTINFORMATION

D. 15.06.2020

Nu begynder vi at uddele patient information til de gravide, når de kommer til 2. trimesterskanning i graviditetsuge 19Alle gravide, der forventes at føde på Regionshospitalet Horsens eller Aarhus Universitetshospital, skal informeres om projektet. Dette bliver de ved, at sonograferne uddeler informationskort om projektet, som også henviser videre til projektets hjemmeside med yderligere information. I Horsens begyndte vi at uddele informationskort til de gravide d. 20. maj og i Århus d. 5. juni. De gravide har termin hhv. i midten og i slutningen af oktober, hvor vi forventer at begynde optagelser på fødegangene.

Informationskortene findes i elektronisk udgave her på hjemmesiden under dokumenter ”Dokumenter og Erklæringer”.

Læs mere

TEAM OBS FORTSÆTTER I NYT PHD PROJEKT

D. 15.06.2020

TEAM OBS forskningsarbejdet fortsætter i nyt Ph.D. projekt. Lise Brogaard afsluttede første TEAM OBS projekt foråret 2018 med sin Ph.D. afhandling omhandlende teamwok og non-technical skills. Forskningsgruppen fortsætter nu i yderligere et projekt med Ph.D. studerende Lena Rosvig som projektansvarlig. Formålet med projektet er fortsat at blive klogere på teamwork under akutte situationer på fødegangen. Denne gang involverer vi personalet på fødegangen endnu mere og inviterer dem ind i debriefinger, for at vi sammen kan blive bedre. Udgangspunktet er postpartum blødning (akut blødning efter fødslen). Vi glæder os til endnu et spændende projektforløb på Fødeafdelingerne i Horsens og Århus.

Læs mere

Paper TeamOBS-PPH

D. 23.05.2018

Udvikling af vores scoringsredskab til postpartum blødning - læs artiklen her

 

Læs mere

LIVE TEAM NR. 100 OPTAGET

D. 17.03.2015

Projektet har nu inkluderet de første 100 film. Det er ved hjælp af et fantastisk personale på fødegangen på Skejby og Horsens at så mange akutte hændelser er blevet inkluderet. En stor tak også til alle fødende der har givet accept til at deres film må indgå i projektet.

Læs mere

TRYGFONDEN DONERER 3,2 MIL. KR

D. 19.02.2015

Vi er glade for at kunne fortælle, at Trygfonden har besluttet at støtte projektet med 3,2 mil kr. Donationen er afgørende for at optimerer det forskningsmæssige udbytte af projektet.

Læs mere

LIVE TEAM NR. 50 OPTAGET

D. 03.02.2015

Projektet har nu inkluderet de første 50 film. Det er ved hjælp af et fantastisk personale på fødegangen på Skejby og Horsens at så mange film er inkluderet. Vi skal indhente 100 film i alt så nu er vi halvvejs.

Læs mere

NU FILMER VI LIVE PÅ SKEJBY

D. 12.01.2015

I dag starter projektet på Århus Universitets hospital, Skejby på afdelingen for fødsler.

 

De tolv fødestuer på Skejby er alle monteret med tre kameraer der optager personalet ved akutte kald af læge til fødestuen. Ved samtykke fra alle personer på filmen, kan film fra akutte hændelser fra Skejby indgå i projektet.

Læs mere

FONDSDONATION PÅ 300.000 KR.

D. 18.12.2014

Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord støtter projektet TeamOBS med 300.000 kr. Pengene er øremærket videoanalyse, og er et afgørende skridt for at øge udbyttet af vores videooptagelser. 

Læs mere

TV2 Sydjylland

D. 22.10.2014

Indslag om projektet fra nyhederne på TV2 Sydjylland. 

Se mere her 

Læs mere

TV2 Østjylland

D. 21.10.2014

Indslag om projektet fra nyhederne på TV2 Østjylland.

Se mere her

Læs mere

VI ER PARATE TIL AT FILME LIVE

D. 20.10.2014

De første videooptagelser af virkelige akutte hændelser under fødsel er optaget på Hospitalsenheden Horsens. Det skete på den første dag for projektet mandag d. 20.10.14.

Læs mere

Web-baseret nyhedsmedier

D. 20.10.2014

Projektet TeamOBS bliver omtalt på følgende
webbaserede nyhedsmedier:
TV 2 Østjylland,
Bornholms Tidende, BT, Berlingske, Viborg Stifts
Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing Skjern, Randers
Amtsavis, Folkebladet Lemvig, Jyske Vestkysten,
TV Syd, BNB, Newsbreak.dk, BT og TV Midt vest.

Læs mere

VI ER PARATE TIL AT FILME LIVE

D. 02.10.2014

Som første sygehus er Horsens nu parat til at videooptage akutte hændelser live. Mandag d. 20. oktober starter vi med at inkluderer videooptagelser fra virkelige akutte situationer på fødegangen i Horsens. Filmen bliver optaget automatisk når lægen ankommer på fødestuen, men kan kun gemmes og indgå i projektet ved samtykke fra alle på filmen. Filmen bliver slettet efter analyse og kan ikke udleveres eller vises til andre.

Optagelse af virkelige akutte hændelser er en unik mulighed for at blive klog på, hvorfor vi er så dygtige, men også hvad vi kan blive bedre til.

Læs mere

In situ simulation Skejby

D. 11.09.2014

Teamtræningsinstruktørerne på Skejby afd. Y afholdt teamtræning over seks dage i august og september. Afdelingens læger, jordemødre og assistenter deltog i scenarierne postpartum blødning og skulderdystoci. Scenarierne blev efter samtykke optaget, og vi har nu inkluderet i alt 74 teams i studie 2.

Læs mere

NU UDDELES PATIENTINFORMATION

D. 01.09.2014

Nu begynder vi, at uddele pjecen de gravide der skal føde på Horsens og Skejby.

Alle gravide der skal føde på Horsens eller Skejby skal vide, at hvis en akut situation opstår under deres fødsel bliver den videooptaget. Projektet har til formål at gøre os endnu dygtigere til at håndterer akutte situationer under fødslen. I dag starter Horsens med at udleverer pjecen TeamOBS patientinformation ved ultralydsskanning i uge 19 skanning og i jordemoder konsultationen uge 35. Skejby begynder udlevering af pjecen til oktober. Ønsker du at se pjecen kan den findes her på hjemmesiden under punktet: Dokumenter og erklæringer.

Læs mere

In situ simulation Horsens

D. 25.06.2014

Teamtræningsgruppen på HEH afholdt teamtræning.

Læs mere herunder 

Den 27.05.14 og 04.06.14 deltog Jordemødre, obstetriske læger, anæstesilæger og anæstesisygeplejesker i simulationsscenarierne, perimortem sectio og skulderdystoci. Scenarierne blev efter samtykke fra deltagerne videooptaget og indgår i projektet.

Læs mere

P4

D. 25.06.2014

Projektet bliver omtalt på P4 i nyhedsoverblik

 

Læs mere

DR news

D. 04.06.2014

Artikel om projektet findes på DR Østjylland

Se artiklen her

Læs mere

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte

Lena Hedegaard Rosvig

Projekt ansvarlig læge, Ph.D.-studerende 

E-mail: lenahede@rm.dk

Ønsker du at blive ringet op, skriv det i en mail med dit telefonnummer.Økonomisk støtte

Projektet takker nedenstående afdelinger og fonde, der har støttet projektet økonomisk.

Der ansøges forsat om fonde til at støtte projektet økonomisk, og listen vil blive opdateret løbende.

De ansvarlige læger i projektet har ingen tilknytning til fondene.

 • Trygfonden
 • Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord
 • Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 
 • Forskningsenheden, Hospitalsenheden Horsens
 • Klinisk Institut, Aarhus Universitets Hospital, Skejby
 • Region Midt, fondsmidler afsat til tværfaglig efteruddannelse

Projektgruppen

Lena Hedegaard Rosvig

Projektansvarlig, Ph.D. studerende, læge, Aarhus Universitet

Niels Uldbjerg

Projekt hovedvejleder, Professor i Obstetrik og Gynækologi, Aarhus Universitetshospital

Lise Brogaard

Projekt vejleder, Ph.D., læge, Aarhus Universitetshospital

Lone Hvidman

Projekt vejleder, Ph.D., Overlæge i Obstetrik og Gynækologi, Aarhus Universitetshospital

Ole Kierkegaard

Projekt vejleder, Overlæge i Obstetrik og Gynækologi, Regionshospital Horsens

Stina Lou

Projekt vejleder, Ph.D., antropolog, DEFACTUM, Aarhus

Tanja Manser

Projekt vejleder, Ph.D., psykolog, University of Applied Sciences and Arts. Switzerland

Louis Halamek

Ph.D., Overlæge i Pædiatri, Standford University and Packard Childern's Hospital